Úvod

Centrum osobnostného rozvoja
detí a dospelých

Psychológ Košice

O MNE - PSYCHOLÓG KOŠICE

PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková, PhD.

Som psychologička, lektorka a zakladateľka Centra osobného rozvoja detí a dospelých. Magisterské aj doktorandské štúdium som absolvovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity so zameraním na klinickú, pracovnú a sociálnu psychológiu.

Psychoterapia

Výhody

psychologického poradenstva a terapie v Centre osobnostného rozvoja detí a dospelých

Psychologické poradenstvo a terapiu poskytujem aj klientom prichádzajúcim z oblastí mimo Košíc, ktorým sa snažím vychádzať v ústrety ich časovým a cestovným možnostiam.

Dôverné a bezpečné prostredie je samozrejmosťou.

Vo výnimočných prípadoch, možnosť dohodnúť si termín aj mimo bežný pracovný čas a cez víkend.

Najčastejšie ťažkosti klientov

ktoré pomáham riešiť a zvládať ako psychológ:

Psychologické poradenstvo a terapia

pre deti, dospelých, manželov/partnerov a iné kombinácie párov

Psychologické poradenstvo a terapiu poskytujem detským aj dospelým klientom, tehotným ženám, manželským párom alebo iným kombináciám párov (napr. druh – družka, dieťa – rodič, dieťa – starý rodič, súrodenci, žena – žena, muž – muž), jednotlivým zamestnancom rôznych spoločností a pracovným skupinám. Zároveň realizujeme prednášky, workshopy, kurzy, psychologické testovanie a pomáhame realizovať prieskumy/výskumy podľa požiadaviek klientov.

Psychologický prístup a techniky

ktoré v praxi psychológa používam

EMDR terapia

je uvádzaná ako jedna z najefektívnejších terapeutických metód pre ľudí trpiacimi komplexnými následkami psychickej traumatizácie. Skladá sa z 8 krokov, ktoré umožňujú prepracovať psychickú traumatizáciu bez toho, aby schopnosti človeka fungovať v každodennom živote boli nejako ohrozené. Zároveň EMDR dosahuje za kratší čas (cca o jednu tretinu) rovnaký efekt ako iné terapeutické metódy.

Terapia EMDR je vedecky overená, uznávaná a odporúčaná mnohými medzinárodnými a národnými organizáciami pre liečbu posttraumatickej stresovej poruchy. Jej uplatnenie je veľmi efektívne pri celej škále ďalších psychických ťažkostí zapríčinených nespracovanými zážitkami z minulosti. EMDR terapia je veľmi účinná aj pri bežných životných problémoch ako sú napr. rôzne druhy strachov a obáv, depresia, úzkosť, vzťahové problémy a závislosti.

Nácvik relaxačných techník

pre deti od 5 rokov, dospelých a tehotné ženy: relaxačné techniky a metódy slúžia na obnovu psychickej rovnováhy, vedú k úprave psychofyziologických procesov, pomáhajú znižovať napätie, strach, úzkosť, pomáhajú pri depresii a pri zvládaní každodenného stresu.

Sandplaying terapia

sa využíva na diagnostiku aj terapiu. Dieťa/dospelý/rodina/manželia/páry pri nej používajú rôzne objekty – postavy, zvieratá, iné drobné predmety, pomocou ktorých stavajú rôzne konkrétne situácie/scény alebo abstraktné obrazy v piesku. Príjemný, sypký piesok, s ktorým môžu klienti rôzne narábať, napr. premiestňovať, presýpať, býva pre nich príjemným materiálom s výrazne relaxačnými účinkami.

Systemický prístup a terapia

vychádzajú z rodinnej terapie. K ich hlavným princípom patrí, že terapeut nie je expertom, ktorý priamo spôsobuje zmenu v klientovi, je však organizátorom špecifického vedenia rozhovoru, v ktorom môže zmenu podnecovať. Systemická terapia aktivuje osobné a aj sociálne zdroje klienta pričom sa pozornosť sústredí predovšetkým na prítomné možnosti a zdroje a menej na analýzu životnej histórie. Systemický prístup sa sústreďuje najmä na riešenie problémov. Pomáha klientom si identifikovať a vyzdvihuje jeho silné stránky a menej sa zaoberá jeho neúspechmi, či zlyhaním.

Krízová intervencia

je špecializovaná okamžitá pomoc ľuďom, ktorých zasiahla náhla životná udalosť s traumatizujúcim potenciálom. Predstavuje komplexnú, prakticky zameranú pomoc ľuďom, ktorá zvyčajne pozostáva zo psychologickej, lekárskej, sociálnej a právnej pomoci. Zameriava sa na zmiernenie negatívnych dopadov udalosti s traumatizujúcim potenciálom na budúci život ľudí, ktorým je poskytovaná.

Metaforické karty

predstavujú užitočnú pomôcku so širokými možnosťami využitiach pri terapii detí/dospelých/rodín/párov, pri kariérnom poradenstve, pri práci so skupinami či lektorskej činnosti. Uľahčujú klientom prístup k vnútorným pocitom, pomáhajú pri formulovaní cieľov terapie, pri porozumení klienta svojmu príbehu a procesom a príbehom iných ľudí v jeho okolí. Využívajú sa pri nachádzaní a formulovaní nových stratégií zvládania prekážok a riešení konfliktov klientov.

Psychologička - Psychológ Košice

v Košiciach aj mimo Košíc

Psychologické poradenstvo a krízovú intervenciu poskytujem prevažne v Košiciach a širšom okolí, ale v prípade potreby a záujmu klientov, sa vieme dohodnúť na realizácií psychologických služieb aj na vzdialenejšom mieste od Košíc. Prednášky, workshopy, kurzy, testovanie a pomoc pri realizácií prieskumov/výskumov vieme zabezpečiť na celom území SR.